Οι Νέες Τιμές των Αναλώσιμων Υλικών Διαβήτη και Αντλίας Ινσουλίνης

τιμές

ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 2181/27.06.2017
Αριθμ. απόφ. 636/376/31-05-2017 (7)
Επανακαθαρισμός τιμών αποζημίωσης σε αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη και μεσογειακή αναιμία.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α ́/09.03.1999).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3918/ 2011(ΦΕΚ 31/ τ.Α ́/2-3-2011) «Περί συστάσεως του ΕΟΠΥΥ».
  3. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/τ.Α’/17.2.2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις».
  4. Τη με αριθ. Α2β/Γ.Π.36616/11-12-2015 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 911/τ.ΥΟΔΔ/14-12-2015) περί διορισμού του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ.
  5. Την αριθ.615/375/29-05-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ περί καθορισμού τιμών αποζημίωσης στα εγκεκριμένα από τον ΕΟΠΥΥ σκευάσματα ειδικής διατροφής.
  6. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/ τ.Α ́/23-12-2016).
  7. Την ανάγκη για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, αποφασίζει:

Τον επανακαθορισμό τιμών αποζημίωσης σε αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη και μεσογειακή αναιμία όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στους επισυναπτόμενους πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Οι εν λόγω τιμές αποζημίωσης θα ισχύουν κατά το απολύτως αναγκαίο μεταβατικό διάστημα, που θα απαιτηθεί ώστε να ισχύσει, σύμφωνα με τον ν. 4472 (ΦΕΚ 74/Α/19.5.2017), άρθρο 95, η τιμολόγηση με βάση τις τρεις χαμηλότερες τιμές αγοράς σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την επιτυχή κατάληξη της διαπραγμάτευσης. Επισημαίνεται ότι θα ισχύει η χαμηλότερη τιμή κάθε φορά.
Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω τιμές είναι υποχρεωτικές για τους συμβαλλόμενους παρόχους και οποιαδήποτε μετακύλιση κόστους σε βάρος των ασφαλισμένων, αποτελεί παράβαση συμβατικών όρων και επισύρει τις σχετικές κυρώσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΒΗΤΗ 
ΕΙΔΟΣ 
ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 25 STRIPS
9,75€/25ΤΜΧ
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 50 STRIPS
19,50€/50ΤΜΧ
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 100 STRIPS
39,00€/100ΤΜΧ
ΒΕΛΟΝΕΣ ΦΥΣΙΓΓΟΣΥΡΙΓΓΩΝ 50 ΤΕΜ
4,59€/50ΤΜΧ
ΒΕΛΟΝΕΣ ΦΥΣΙΓΓΟΣΥΡΙΓΓΩΝ 100 ΤΕΜ
9,18€/100ΤΜΧ
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ25ΤΕΜ
1,15€/25ΤΜΧ
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 50 ΤΕΜ
2,30€/50ΤΜΧ
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 100 ΤΕΜ
4,59€/100ΤΜΧ
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 150 ΤΕΜ
6,89€/150ΤΜΧ
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 200 ΤΕΜ
9,18€/200ΤΜΧ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ-ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ
13,00€/ΤΜΧ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ-ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
2,85€/ΤΜΧ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ-ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ
46,60€/ΤΜΧ
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ 
ΕΙΔΟΣ 
ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) 
Καθετήρας αποσιδήρωσης
13,00€/ΤΜΧ
Πεταλούδες αποσιδήρωσης πλάγιας τοποθέτησης
1,50€/ΤΜΧ
Πεταλούδες αποσιδήρωσης κάθετης τοποθέτησης
6,50€/ΤΜΧ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 8 Ιουνίου 2017
Ο Πρόεδρος
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ
GlykouliGr
Total
0
Shares
Σχετικά άρθρα
υγεία
Περισσότερα

Για «κραχ» στο χώρο της Υγείας προειδοποιούν οι προμηθευτές υγειονομικού υλικού

Συνεχίζεται το αδιέξοδο των προμηθευτών Υγείας και ακόμα και ένα μήνα μετά τις εκλογές και την ανάληψη καθηκόντων από τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καμία λύση και καμία ενέργεια δεν έχουν δρομολογηθεί για τα χρόνια προβλήματα που μαστίζουν τον χώρο προμηθειών Υγείας.