Ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ σχετικά με τα δικαιολογητικά για τις αποζημιώσεις των Ειδικών Θεραπειών

ανακοίνωση του εοπυυ σχετικά με τα δικαιολογητικά για τις νέες θεραπείες
ανακοίνωση του εοπυυ σχετικά με τα δικαιολογητικά για τις νέες θεραπείες

Σε επικαιροποίηση της διαδικασίας αλλά και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την απόδοση αποζημιώσεων για τη διενέργεια Ειδικών Θεραπειών σε παιδιά εφήβους αλλά και ενήλικες παιδιών – εφήβων και ενηλίκων προχώρησε με ανακοίνωσή του ο ΕΟΠΥΥ.
Σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ε.Κ.Π.Υ. προβλέπεται η χορήγηση ειδικών θεραπειών σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Για την αποζημίωση των δαπανών που διενεργούνται σε θεραπευτές και μέχρι την υπογραφή σχετικών συμβάσεων, θα πρέπει να υποβάλλονται στις κατά τόπους αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τα κάτωθι δικαιολογητικά.
1. Πρωτότυπη ηλεκτρονική γνωμάτευση (ενημερωτικό) με υπογραφή και σφραγίδα του ιατρού για τους δικαιούχους έως 21 ετών. Για άνω των 21 ετών και μέχρι την υλοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής, θα υποβάλλεται χειρόγραφη γνωμάτευση, με υπογραφή και σφραγίδα ιατρού, σύμφωνα με το πρότυπο της ηλεκτρονικής. Η πρωτότυπη γνωμάτευση κατατίθεται μόνον μία φορά κατά την πρώτη υποβολή, εφόσον εγκριθεί ηλεκτρονικά το σύνολο των θεραπειών ή μέρος αυτών.
2. Για δικαιούχους άνω των 21 ετών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 12 του άρθρου 45 του ΕΚΠΥ, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ /Β/889/2019), πρέπει να υποβάλλεται επιπροσθέτως το πιστοποιητικό Κ.Ε.Π.Α. με το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και έκθεση επανεκτίμησης και επιστημονικής αξιολόγησης της εξέλιξης του ασθενή και της αναγκαιότητας συνέχισης των θεραπειών. Η υποβολή της έκθεσης επανεκτίμησης κρίνεται απαραίτητη κατά την υποβολή χειρόγραφης γνωμάτευσης. Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εφαρμογής θα αναρτάται από τον γιατρό ηλεκτρονικά.
3. Απόδειξη παροχής υπηρεσιών στην οποία να αναφέρεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο χορηγήθηκαν οι θεραπείες (ΑΠΟ-ΕΩΣ). Είναι αποδεκτό οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών να είναι περισσότερες από μία για το χρονικό διάστημα της μηνιαίας θεραπείας, όπως αυτή εμφανίζεται στο παραπεμπτικό (από – έως), π.χ. περίπτωση τέλους διαχειριστικής περιόδου ή έκδοση απόδειξης σε χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής.
4. Βεβαίωση του θεραπευτή ή του ιδιοκτήτη του Κέντρου, στην οποία να αποτυπώνονται οι ημερομηνίες διενέργειας των θεραπειών και τα στοιχεία των θεραπευτών (ονοματεπώνυμο-ιδιότητα-αριθμός άδειας άσκησης επαγγέλματος). Η βεβαίωση υπογράφεται και σφραγίζεται από τον θεραπευτή ή τον ιδιοκτήτη του κέντρου και από το σύνολο των θεραπευτών που διενέργησαν τις δηλούμενες θεραπείες.
5. Υπεύθυνη δήλωση του άμεσα δικαιούχου στην οποία δηλώνεται ότι το τέκνο του δεν λαμβάνει ειδικές θεραπείες από ειδικά εκπαιδευτήρια, οικοτροφεία, άσυλα, Κ.Α.Α. και Κ.Δ.Η.Φ. (Στις ανωτέρω δομές δεν συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά σχολεία αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, τα οποία παρέχουν δημόσιες δωρεάν υπηρεσίες εκπαίδευσης).
6. Βεβαίωση δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή μεταβολής αυτών ή εναλλακτικά κατάσταση ιδιωτικών συμφωνητικών των συνεργαζόμενων θεραπευτών- ιατρών.
7. Άδεια άσκησης επαγγέλματος των θεραπευτών που διενεργούν τις θεραπείες, εφόσον οι θεραπευτές δεν έχουν πιστοποιηθεί στο σύστημα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Τα δικαιολογητικά 1,6,7, διατηρούνται στα αρχεία των κατά τόπους υπηρεσιών και κατατίθενται μόνον κατά την πρώτη υποβολή, εκτός εάν υπάρξουν μεταβολές στα δηλούμενα στοιχεία.
Τέλος, γνωστοποιείται, σε συνέχεια της παραγράφου Ε του ανωτέρω σχετικού, ότι, έχουν ολοκληρωθεί οι ηλεκτρονικές εφαρμογές για την εκτέλεση και υποβολή των φυσικοθεραπευτών από τους συμβεβλημένους παρόχους, στα πλαίσια των Ειδικών Θεραπειών του άρθρου 45 του Κανονισμού.
Κατόπιν των ανωτέρω, από 1η Αυγούστου 2019, δεν θα υποβάλλονται ατομικά αιτήματα για αποζημιώσεις φυσικοθεραπειών, εφόσον στον τόπο κατοικίας του δικαιούχου υπάρχουν συμβεβλημένοι πάροχοι. Οι δαπάνες αυτές θα υποβάλλονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποκλειστικά από τους συμβεβλημένους παρόχους (φυσικοθεραπευτές και ιατρούς φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης), οι οποίοι θα εκτελούν και θα υποβάλλουν τα παραπεμπτικά ηλεκτρονικά.

Πηγή: iatronet.gr

Total
0
Shares
Σχετικά άρθρα