Τα έκτακτα μέτρα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για την εργασία των ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες

Τι ισχύει στον δημόσιο και τι στον ιδιωτικό τομέα για την εργασία των ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες
Τι ισχύει στον δημόσιο και τι στον ιδιωτικό τομέα για την εργασία των ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες

Έκτακτα μέτρα έχουν ληφθεί προκειμένου να προστατευθούν τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες από την πανδημία του κορωνοϊού. Την περασμένη εβδομάδα και με το κλείσιμο των σχολείων σε όλη τη χώρα, κυκλοφόρησε πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την οποία καθιερώθηκαν άδειες ειδικού σκοπού για τους γονείς.
Η νομοθετική αυτή πράξη καθορίζει και τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται οι άδειες για άτομα που μπαίνουν σε κατ’ οίκον περιορισμό, είτε γιατί έχουν εμφανίσει συμπτώματα μόλυνσης από τον κορωνοϊό, είτε γιατί έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού.

Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Η άδεια που παρέχεται σε κάθε περίπτωση και καλύπτεται από τη συγκεκριμένη πράξη, χρεώνεται τρεις ημέρες ως ειδική άδεια και μια ως κανονική άδεια για το 2020. Όσοι αιτηθούν την ειδική άδεια πρέπει να έχουν καλύψει τα προαπαιτούμενα ώστε να μπορούν να λάβουν τουλάχιστον 6 μέρες κανονικής άδειας (για εξαήμερη εργασία) ή 5 ημέρες για πενθήμερη εργασία.

“3.5.Συσχέτιση με την ετήσια άδεια ανάπαυσης
3.5.1.Η χορήγηση της άδειας συσχετίζεται με το δικαίωμα λήψης ετήσιας κανονικής άδειας και συνεπώς, ανάλογα με τη διάρκεια της υπηρεσίας των εργαζομένων στον ίδιο εργοδότη είναι δυνατόν να κάνουν χρήση αυτής στο σύνολό της, εφόσον αυτοί πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις λήψης ετήσιας κανονικής άδειας τουλάχιστον έξι (6) ημερών για την εξαήμερη εργασία, ή πέντε (5) ημερών για την πενθήμερη εργασία. Διαφορετικά δικαιούνται να κάνουν χρήση τμήματος αυτής κατ’ αναλογία του δικαιώματός τους σε κανονική άδεια.
3.5.2.Ανά τρεις (3) ημέρες αδείας ειδικού σκοπού προστίθεται υποχρεωτικά μια (1) ήμερα ετήσιας κανονικής άδειας του εργαζομένου η οποία αφαιρείται από το συνολική δικαιούμενη κανονική άδεια για το έτος 2020.”

Κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας ο εργαζόμενος αμείβεται και παίρνει ένσημα κανονικά.

“3.6.Ως χρόνος εργασίας και αμοιβή
3.6.1.Η περίοδος της άδειας ειδικού σκοπού είναι χρόνος εργασίας, αμείβεται και ασφαλίζεται, ως χρόνος εργασίας και λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση κάθε δικαιώματος των εργαζομένων που προκύπτει λόγω της σχέσης εργασίας τους.
3.6.2.Οι δύο πρώτες ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού αμείβονται από τον εργοδότη, ενώ η τρίτη από τον τακτικό προϋπολογισμό.”

ΟΙ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Για τον δημόσιο τομέα και την τοπική αυτοδιοίκηση αποφασίστηκε η μετατόπιση των ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και εργάζονται σε θέσεις που έρχονται σε επαφή με το κοινό, σε θέσεις back office, ενώ άτομα που θέλουν να απουσιάσουν από την εργασία πρέπει να πάρουν ζητήσουν άδεια είτε κανονική, είτε αναρρωτική αν συντρέχει λόγος.

“Υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΑΕ του δημοσίου τομέα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, στην περίπτωση που είναι τοποθετημένοι σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού, πρέπει με ευθύνη του αρμοδίου για τα θέματα ανθρώπινου δυναμικού του φορέα προϊσταμένου να διατίθενται εκτάκτως σε υπηρεσίες back office, ήτοι να ασκούν καθήκοντα, για τα οποία δεν απαιτείται η καθημερινή επαφή με κοινό, χωρίς να είναι απαραίτητη η έκδοση σχετικής απόφασης, καθώς σκοπός είναι η προστασία της υγείας των υπαλλήλων λόγω ανωτέρας βίας.
Σε κάθε άλλη περίπτωση οι ως άνω ευπαθείς ομάδες, εφόσον επιθυμούν τη μη προσέλευσή τους στην Υπηρεσία για την άσκηση των προαναφερόμενων καθηκόντων, δύνανται να απουσιάζουν με τις πάγιες προβλεπόμενες ισχύουσες άδειες (κανονική, αναρρωτική κλπ).”

Ως ευπαθείς ομάδες για την εφαρμογή των ανωτέρω ορίζονται τα άτομα με σοβαρά χρόνια νοσήματα (καρδιαγγειακά νοσήματα, νοσήματα του αναπνευστικού, σακχαρώδη διαβήτη) και όσους τελούν σε ανοσοκαταστολή.
Παράλληλα ισχύουν τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Για τους γονείς ειδικές άδειες όπως περιγράφηκαν στο άρθρο μας. Εδώ δίνεται η δυνατότητα, αντί για άδεια, οι γονείς να επιλέξουν να εργάζονται με μειωμένο ωράριο έως και 25% ημερησίως, χωρίς να μειωθούν οι αποδοχές τους, με τον όρο όμως ότι θα αναπληρώσουν τις ώρες όταν ξανανοίξουν τα σχολεία. 

“Αντί της χρήσης της άδειας ειδικού σκοπού, οι υπάλληλοι του δημοσίου, δύνανται κατόπιν αίτησής τους, να εργαστούν με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και 25% ημερησίως, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών τους, με υποχρέωση αναπλήρωσης του εν λόγω διαστήματος μετά την άρση προσωρινής αναστολής λειτουργίας των σταθμών ή σχολικών μονάδων. Σε περίπτωση χρήσης της διευκόλυνσης μειωμένης απασχόλησης, η εργασία δύναται να παρέχεται και σε ώρες πέραν του εκ του νόμου καθορισμένου ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών.”

Επίσης, έχει δοθεί η δυνατότητα εργασίας εξ αποστάσεως όπου είναι εφικτό και η δυνατότητα εκ περιτροπής εργασίας ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών.

” Εξ αποστάσεως παροχή εργασίας και προσωπικό ασφαλείας

Για τη διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών συνιστάται η περαιτέρω υιοθέτηση:χρήση μέσων όπως η τηλεδιάσκεψη (π.χ. κατά τη λειτουργία συλλογικών οργάνων), όπου είναι εφικτό, δυνατότητα εκ περιτροπής εργασίας, ορισμός προσωπικού ασφαλείας, δυνατότητα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας”

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Για τον ιδιωτικό τομέα αποφασίστηκε η απομάκρυνση των εγκύων και των ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες με χορήγηση ειδικής άδειας, όπως αυτή ισχύει για άτομα που βρίσκονται σε περιορισμό κατ’ οίκον.
Επιπλέον, ισχύουν οι ειδικές άδειες για τους γονείς, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, καθώς και η άδεια σε περίπτωση που τεθούν σε περιορισμό, αλλά και η εξ’ αποστάσεως εργασία, όπου αυτή είναι εφικτή

“I. Απομάκρυνση από την εργασία εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες
Για τους εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές εξειδικεύονται κάθε φορά από τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, των οποίων η κατάσταση υγείας ενδέχεται να τεθεί σε κίνδυνο λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, εφαρμόζονται αναλογικά τα προβλεπόμενα για τους εργαζόμενους σε κατ’ οίκον παραμονή για προληπτικούς λόγους όπως αναφέρθηκαν στην παράγραφο I του παρόντος Κεφαλαίου.”

Πηγή: e-nomothesia.gr

Total
40
Shares
Σχετικά άρθρα